Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС


Във връзка с Указания на Комисията за регулиране на съобщенията, относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател, при изпълнение на изискванията на чл. 249, ал. 3 от Закона за електронните съобщения, в „ТЕЛНЕТ“ ООД е въведен Образец на Запитване от други предприятия, относно наличието на неплатени задължения на краен ползвател на предоставяни от нас услуги, след изпълнение на условията, посочени в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 от Указанията на КРС.

Запитванията към „ТЕЛНЕТ“ ООД се изпращат на специално създаден за целта email адрес - zes249@telnet.bg.

„ТЕЛНЕТ“ ООД предоставя информацията по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС при спазване на следните условия и мерки за сигурност и защита на данните:
1. Предоставянето на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се извършва по защитен и криптиран канал.
2. Предоставянето на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС задължително се извършва при условията на синхронна комуникация.
3. Информацията по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС за общия размер на задължението на крайния ползвател и продължителността на неговата забава се предоставя при спазване на изискванията за номенклатурите при предоставяне на информация съгласно приложение № 1 на Указанията на КРС.
4. Като уникален идентификатор на краен ползвател при предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се използва:
- за физически лица:
а) ЕГН за български гражданин;
б) личен номер за чуждестранни лица;
- за еднолични търговци, юридически лица и неперсонифицирани дружества:
а) ЕИК за всички лица, подлежащи на вписване съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) код по БУЛСТАТ за всички лица, подлежащи на вписване съгласно разпоредбите на Закона за регистър БУЛСТАТ.
5. Всяка заявка за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС трябва да има уникален номер (ID). Уникалният номер съдържа и абревиатура, идентифицираща предприятието, изпратило заявката.
„ТЕЛНЕТ“ ООД утвърждава Образец на споразумение със заявителя, на когото се предоставят данните.

Цените за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се определят индивидуално между Операторите.